Algemene voorwaarden


Artikel 1.Algemeen
 
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Echte Kapper B.V., hierna te noemen: “De Echte Kapper”, en de deelnemende kapsalon, hierna te noemen: “de deelnemer”, waarop De Echte Kapper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Echte Kapper, voor de uitvoering waarvan door De Echte Kapper derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van De Echte Kapper en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Echte Kapper en de deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien De Echte Kapper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Echte Kapper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 9. De Echte Kapper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 2.Voorwaarden deelname
 
 1. Om in aanmerking te komen voor deelname aan De Echte Kapper dient aan de volgende criteria te worden voldaan:
 • De kapsalon dient fysiek zichtbaar te zijn in bijvoorbeeld een bedrijf of winkelpand;
 • De kapsalon bevindt zich in een Centrum, Stadsdeel, Wijkcentra of Buurtcentra (uitzonderingen mogelijk);
 • In de kapsalon wordt Arbo conform gewerkt;
 • De kapsalon neemt professioneel deel aan de kappersbranche.
 1. Of aan de hiervoor genoemde criteria wordt voldaan, is uitsluitend ter beoordeling van De Echte Kapper.

 2. Uitgesloten van deelname zijn:
 • Thuiskappers
 • Mobiele/ambulante kappers.

Artikel 3 Aanmelding, Contractsduur, Opzegging
 
 1. De deelnemer kan zich aanmelden via www.deechtekapper.nl/aanmelden.
 2. Zodra minimaal 250 goedgekeurde kapsalons deelnemen aan De Echte Kapper, gaat De Echte Kapper van start en vangt de overeenkomst tussen De Echte Kapper en de deelnemer aan.
 3. De overeenkomst tussen De Echte Kapper en de deelnemer wordt aangegaan voor de duur van een jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 4. De Echte Kapper heeft het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand.
 5. Na afloop van de contractsduur wordt de overeenkomst, behoudens beëindiging van deze overeenkomst door rechtsgeldige opzegging als hierna bedoeld, verlengd voor onbepaalde tijd. Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door schriftelijke opzegging tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand.
Artikel 4 Diensten, werkzaamheden
 
 1. De Echte Kapper zal onder andere de volgende diensten verlenen:
 • Fysieke kapsalons beter zichtbaar maken;
 • Kapsalons onderscheiden door hun specialiteiten te benadrukken;
 • Landelijke campagnes gericht op de consument;
 • Collectiviteitsvoordeel bieden voor de deelnemers;
 • Inkoopvoordeel organiseren bij aangesloten leveranciers.
2. De diensten worden naar rato van het aantal deelnemers uitgevoerd.
 
Artikel 5 uitvoering, wijziging overeenkomst; prijsverhoging
 
 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de deelnemer De Echte Kapper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De Echte Kapper dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. De Echte Kapper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. De Echte Kapper heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Echte Kapper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Echte Kapper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Echte Kapper zijn verstrekt, heeft De Echte Kapper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de deelnemer in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de deelnemer de gegevens aan De Echte Kapper ter beschikking heeft gesteld. De Echte Kapper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Echte Kapper is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de deelnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De Echte Kapper zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De deelnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 6. Indien de deelnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens De Echte Kapper gehouden is, dan is de deelnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van De Echte Kapper daardoor direct of indirect ontstaan.
 7. Indien De Echte Kapper met de deelnemer een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is De Echte Kapper niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de deelnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 8. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de deelnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij De Echte Kapper
 • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
 • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op De Echte Kapper rustende verplichting ingevolge de wet;
 • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
 • of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 

Artikel 6.Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

 1. De Echte Kapper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst De Echte Kapper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen, indien de deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de deelnemer niet langer van De Echte Kapper kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is De Echte Kapper bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Echte Kapper kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Echte Kapper op de deelnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien De Echte Kapper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien De Echte Kapper tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de deelnemer toerekenbaar is, is De Echte Kapper gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de deelnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de deelnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het De Echte Kapper vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van De Echte Kapper op de deelnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7.Overmacht

 1. De Echte Kapper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Echte Kapper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Echte Kapper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Echte Kapper of van derden daaronder begrepen. De Echte Kapper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Echte Kapper zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. De Echte Kapper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel De Echte Kapper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Echte Kapper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De deelnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8.Betaling en incassokosten

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Bij aanmelding zijn door de deelnemer eenmalig opstartkosten aan De Echte Kapper verschuldigd. De opstartkosten zijn eerst verschuldigd nadat aan artikel 3.2 van de algemene voorwaarden is voldaan en De Echte Kapper van start gaat. Daarnaast is de deelnemer maandelijks abonnementskosten aan de Echte Kapper verschuldigd.
 3. De uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde abonnementskosten worden jaarlijks vooraf gefactureerd, tenzij partijen schriftelijk  anders overeenkomen.
 4. Betaling van de factuur geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum door middel van overmaking op het door De Echte Kapper opgegeven bankrekeningnummer, tenzij schriftelijk anders door De Echte Kapper aangegeven. De deelnemer verstrekt eventueel aan De Echte Kapper een machtiging tot automatische incasso en draagt er zorg voor dat de automatische incasso niet wordt gestorneerd.
 5. Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de deelnemer van rechtswege in verzuim. De deelnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. De Echte Kapper heeft het recht de door de deelnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Echte Kapper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de deelnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Echte Kapper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 7. De deelnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan De Echte Kapper verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De deelnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 8. Indien de deelnemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten . Indien De Echte Kapper echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de deelnemer worden verhaald. De deelnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9.Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst De Echte Kapper geleverde blijft eigendom van De Echte Kapper totdat de deelnemer alle verplichtingen uit de met De Echte Kapper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door De Echte Kapper geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De deelnemer is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De deelnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van De Echte Kapper veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de deelnemer verplicht om De Echte Kapper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de deelnemer zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan De Echte Kapper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is De Echte Kapper gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de deelnemer zich er jegens De Echte Kapper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval De Echte Kapper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de deelnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan De Echte Kapper en door De Echte Kapper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De Echte Kapper zich bevinden en deze terug te nemen.
Artikel 10.Garanties, reclames, verjaringstermijn
 1. De Echte Kapper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Indien de door De Echte Kapper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de deelnemer en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van De Echte Kapper, de deelnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De deelnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar De Echte Kapper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De deelnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de deelnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan De Echte Kapper te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan De Echte Kapper te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat De Echte Kapper in staat is adequaat te reageren. De deelnemer dient De Echte Kapper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de deelnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De deelnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij De Echte Kapper opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de deelnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal De Echte Kapper de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de deelnemer, ter keuze van De Echte Kapper, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de deelnemer voldoen. In geval van vervanging is de deelnemer gehouden om de vervangen zaak aan De Echte Kapper te retourneren en de eigendom daarover aan De Echte Kapper te verschaffen, tenzij De Echte Kapper anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van De Echte Kapper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de deelnemer.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de deelnemer in rekening gebracht worden.
 10. 10.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens De Echte Kapper en de door De Echte Kapper bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 11.Aansprakelijkheid

 1. Indien De Echte Kapper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De Echte Kapper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Echte Kapper is uitgegaan van door of namens de deelnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien De Echte Kapper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Echte Kapper beperkt tot maximaal  een jaar abonnementskosten dan wel maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de opdracht of order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van De Echte Kapper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. De Echte Kapper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Echte Kapper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan De Echte Kapper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Echte Kapper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Echte Kapper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12.Vrijwaring

De deelnemer vrijwaart De Echte Kapper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan De Echte Kapper toerekenbaar is. Indien De Echte Kapper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de deelnemer gehouden De Echte Kapper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de deelnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De Echte Kapper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Echte Kapper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de deelnemer.

Artikel 13.Intellectuele eigendom

De Echte Kapper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De Echte Kapper heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de deelnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14.Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Echte Kapper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van De Echte Kapper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft De Echte Kapper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15.Vindplaats en wijziging voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met De Echte Kapper.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan
 4. De Echte Kapper behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen of aan te vullen. De Echte Kapper zal de deelnemer indien zij tot wijziging overgaat daarvan in kennis stellen onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. De Echte Kapper is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de gewijzigde algemene voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien de deelnemer tegen de gewijzigde algemene voorwaarden geen bezwaar maakt, beheersten deze vanaf de door De Echte Kapper aangegeven datum de tussen partijen gemaakte afspraken.